Anadolu Hastaneleri Sağlık Grubu Kalite Yönetim Sistemi Joint Comission International JCI Akreditasyon Standartları ve Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları doğrultusunda kurgulanmıştır.

Tüm hastanelerimizde belge olsun olmasın JCI Akreditasyon standartları benimsenmiştir.

 

 • Hasta ve çalışan memnuniyetini sağlamak
 • Hasta ve yakınlarının haklarını korumak, tedavinin her aşamasında bilgilendirmek ve eğitmek
 • Tüm çalışanların katılımı ile sürekli ölçme ve iyileştirmeyi hedeflemek
 • Profesyonel kadrolar ile uluslararası düzeyde sağlık hizmeti vermek
 • Çağdaş teknolojiyi kullanarak bilimsel araştırmalarda öncü olmak, bilimsel, vicdani ve etik ilkelerden ödün vermeden çalışmak
 • Sürekli eğitimi desteklemek ve çalışanların uluslararası kongre / seminer / yayınlara katılımını desteklemek
 • Kaliteli hizmeti uygun maliyetle sunmak

JCI (Joint Commission International) Kimdir?

Sağlık hizmetleri alanında Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en eski ve en büyük standart belirleme ve akreditasyon kurumu olan The Joint Commission tarafından 1994 yılında kurulan JCI, 90’dan fazla ülkeyle ilgili çalışmalar gerçekleştirmiştir. Bugün bu kurum, beş kıtaya yayılmış hastalara yardımcı olmaktadır ve uluslararası akreditasyon denetçileri ve danışmanlarından oluşan son derece iyi eğitimli bir ekibi bünyesinde barındırmaktadır. JCI tarafından akredite edilen kurumların sayısı her yıl yüzde 20 artmaktadır.

JCI’a başvuran ve başarılı olan kurumlar JCI akreditasyonu ve global Gold Seal of Approval olarak tanınan sertifikasyonu elde etmektedirler.

JCI Misyonu

Eğitim ve danışmanlık hizmetleri ve uluslararası akreditasyon ve sertifikasyon temini yoluyla uluslararası toplumda bakımın güvenliğinin ve kalitesinin sürekli olarak iyileştirilmesidir.

JCI- Akreditasyonun Amacı

 • Kaliteyi iyileştirmek
 • Maliyetleri düşürmek
 • Verimliliği artırmak
 • Kuruma güvenilirliği artırmak ve sağlamlaştırmak
 • Sağlık hizmetleri yönetimini iyileştirmek
 • Eğitim sağlamak

JCI – Akreditasyonun Faydaları

 • Sürekli iyileştirmeyi sağlamak
 • Verilen kaliteli bakımı kanıtlamak
 • Toplumun güvenini kazanmak
 • Riskleri ve ilgili maliyetleri azaltmak
 • Kanun ve yönetmeliklere uygunluk sağlamak
 • Standartlar konusunda eğitim sağlamak
 • Kalite iyileştirme için personelin lider olmasını sağlamak
 • İş tatmininin artmasını sağlamak
 • Kendini değerlendirmeyi sağlamak
 • Diğer benzer kuruluşlarla mukayese imkanı sağlamak

JCI Standartları (5. Revizyon 2014)

JCI akreditasyon standartları aşağıdaki bölümlerden oluşmuştur ve hastaneyi bütün olarak ele alır

Bölüm I: Akreditasyon Katılım Gereklilikleri

 • Akreditasyon Katılım Gereklilikleri (APR)

Bölüm II: Hasta Odaklı Standartları

 • Uluslar arası Hasta Güvenliği Hedefleri (IPSG)
 • Bakıma Ulaşım ve Bakımın Sürekliliği (ACC)
 • Hasta ve Ailesinin Hakları (PFR)
 • Hastaların Değerlendirilmesi (AOP)
 • Hastaların Bakımı (COP)
 • Anestezi ve Cerrahi Bakım (ASC)
 • İlaç Yönetimi ve Kullanımı (MMU)
 • Hasta ve Ailesinin Eğitimi (PFE)

Bölüm III: Sağlık Kurumu Yönetim Standartları

 • Kalite İyileştirme ve Hasta Güvenliği (QPS)
 • Enfeksiyonların Önlenmesi ve Kontrolü (PCI)
 • Yönetim, Liderlik ve Yönlendirme (GLD)
 • Bina Yönetimi ve Güvenlik (FMS)
 • Çalışanların Nitelikleri ve Eğitimi (SQE)
 • Bilgi Yönetimi (MOI)

Bölüm IV: Akademik Tıp Merkezi Hastanesi Standartları

 • Tıbbi Mesleki Eğitim (MPE)
 • İnsan Denekler Üzerindeki Araştırma Programları (HRP)

Hasta Güvenliği çalışmalarında JCI Akreditasyon standartları Hasta Güvenliği maddeleri temel alınmıştır.

JCI Hasta Güvenliği Hedefleri

 • Hasta Kimliğinin Doğru Belirlenmesi
 • Etkin İletişimin İyileştirilmesi
 • Yüksek riskli ilaçların güvenliğinin iyileştirilmesi
 • Doğru taraf, doğru işlem, doğru hasta, cerrahisinin güvence altına alınması
 • Sağlık Bakımıyla İlişkili Enfeksiyon Riskinin Azaltılması
 • Hastaların Düşme Olayları Sonucu Zarar Görme Riskinin Azaltılması

Dünyada bir çok hastanede ilaç hataları, yanlış taraf veya organ cerrahileri, yataktan düşmeler, yanlış kan transfüzyon reaksiyonları, intihar vakaları gb beklenmedik olaylardan ölüm , uzuv ( kalıcı veya geçici) kaybı, ruhsal kayıp gibi sonuçlar ile hastalarımız ve yakınları karşılaşmaktadır. Akreditasyon standartları “öncelikle hastaların zarar verme” düşüncesiyle hasta ve organizasyonel odaklı standartların hastanelerde karşılanmasını izlemektedir.

Hasta Güvenliği Kültürü Kalite Planının bir parçası haline getirilerek sürekliliği sağlanmıştır.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ…
Anadolu Hastaneleri Grubu’ nda İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerindeki hedefimiz; faaliyetlerden
kaynaklanabilecek iş kazası risklerini kontrol altında tutulması, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı
sağlaması, tüm çalışanlarımızın katılımıyla İş sağlığı ve Güvenliği Kültürünün arttırılmasıdır.
İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki hedeflerimize ulaşmak için temel ilkelerimiz:

 • Ulusal ve uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği yasal ve diğer şartları değerlendirmek ve şartlara
  uygunluğu sağlamak,İşyeri ve eklentilerinde; çalışanların, alt işveren çalışanlarının, hastaların, ziyaretçilerin ve işyeri
  dışında çalışan personelin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG
  mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almak, araç gereç ve
  Kişisel Koruyucu Ekipmanları bulundurmak, gereğinde kullanılmasını sağlamak,
 • Çalışanların periyodik sağlık taramalarının yapılarak meslek hastalığı konusunda erken tanıyı
  sağlamak,
 • Faaliyetlerimizden kaynaklanan tüm riskleri belirlemek, alınacak koruyucu önlemlerle bu risklerin
  kabul edilebilir en düşük seviye indirilmesini sağlamak,
 • Çalışanlarımıza ve alt işveren çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitimler vererek
  bilinçlendirmek, gerektiğinde eğitimleri tekrarlamak,
 • İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarına neden olabilecek riskleri tespit etmek ve tekrarını önlemek için
  koruyucu önlemler geliştirmek,
 • Çalışanlarımız tarafından yapılan iş sağlığı ve güvenliği önerilerinin değerlendirilerek uygun olanları
  uygulamaya koymak,
 • Acil Durumlara müdahalelerin en hızlı ve en doğru şekilde yapılmasını sağlayarak hasta ve
  çalışanların güvenliğini sağlamak,

AHG olarak; çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliğine olan duyarlılığının arttırılması amacıyla tehlikeli
durum, ramak kala bildirimleriyle tüm çalışanlarımızın katılımını sağlamayı taahhüt ederiz.

 • JCI, ISO ve Sağlık Bakanlığı’nın kalite standartlarına uyumu benimsenmiştir.
 • Hastanemiz ayaktan ve yatan hasta hizmetleri sunumunun her aşamasında yasal mevzuat şartlarına uymayı,
 • Hizmet sunumunun tüm aşamalarında ortaya çıkabilecek atıkları tanımlamayı, kaynağında gerekli önleyici tedbirleri almayı, doğru geri dönüşümü ve bertarafı sağlamayı,
 • İş ve işçi sağlığını korumayı,
 • Tüm iç ve dış müşterilerimizin çevre bilincini geliştirici ve koruyucu faaliyetlerde katkı sağlamayı,
 • Hasta ve ziyaretçilerimize hijyenik bir hastane ve bakım çevresi sağlamayı taahhüt eder.

AKILCI İLAÇ POLİTİKAMIZ…

 • Hastaların kullanmakta olduğu ve en son kullandığı ilaçları, hastanın alerjik durumlarını sorgulamak ve hasta tarafından belirtilmesini sağlamak,
 • Hastaların ilaçlarını nasıl, hangi sıklıkta, ne kadar süre kullanılacağı ve hangi koşullarda saklanacağını  tam olarak anlatılmak ve hasta tarafından eksiksiz olarak uygulanmasını sağlamak
 • Hasta/hasta yakınının ilacın olası yan etkileri, ilacın besin ve ilaç etkileşimleri konusunda bilgilendirilmesini sağlamak
 • Hamilelik ve emzirme döneminde, çocuklarda, yaşlılarda, böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda, ilaç alerjisi öyküsü olanlarda ilaç kullanımı konusunda daha dikkatli olunmasını sağlamak,
 • İlaçların çocukların göremeyeceği, ulaşamayacağı yerlerde ve ambalajında saklanması konusunda hastaların bilgilendirilmesini sağlamak,
 • Hastaların ilaç kullanımının yarıda kesilmemesi, hekime danışmadan doz değişikliğine gidilmemesi hakkında bilgilendirilmesini sağlamak,
 • Hastaları kesilmiş veya açılmış ambalajlar satın alınmamaları, son kullanma tarihi geçmiş olan ilaçları kesinlikle kullanılmamaları konusunda bilgilendirilmek