Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme   Notice on Personal Data Protection
     
Anadolu Hastaneleri Grubu (“Grup“) olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine büyük önem vermekteyiz. As the Anadolu Hospital Group (the “Group“), we value the privacy of your personal data.
Özel Çanakkale Anadolu Hastanesi, Özel Silivri Arkaz Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. (“Şirket“) tarafından işletilmektedir. Private Çanakkale Anadolu Hospital is operated by Özel Silivri Arkaz Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. (the “Company“).
Hastalarımız tarafından paylaşılan her türlü kişisel veriyi hasta mahremiyetine özen gösterecek şekilde ve kişisel verilerinize ilişkin uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacak şekilde muhafaza etmekteyiz. We take our duty to protect your personal data and confidentiality very seriously, and are committed to taking all technical and administrative security measures to ensure appropriate security level for your personal data.
İşbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme, kişisel veri koruma ve işleme politikamızı ve Grup tarafından ifa edilen hizmetler sırasında kişisel verilerinizi nasıl topladığımız, aktardığımız, kullandığımız ve koruduğumuzu açıklamaktadır. This Notice on Personal Data Protection explains the personal data protection and processing policy, and how we collect, share, use and protect your personal data during provision of services by the Group.
1.       Grup Tarafından Toplanan Kişisel Veriler 1.       Personal Data Collected by the Group
 
Hastalarımızdan, sağladığımız sağlık hizmetleri çerçevesinde çeşitli bilgiler toplamaktayız. Söz konusu bilgiler, her şartta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK“) yer alan veri işleme ilke ve şartlarına uygun olarak toplanmaktadır. Sizlerden aşağıda 2. Bölüm’de açıklanan amaçlar kapsamında topladığımız bilgiler arasında aşağıdakiler yer alabilir: We may collect certain information from you related to the healthcare services offered by the Group. We process such information in compliance with the personal data processing principles and conditions provided in the Law No. 6698 on the Protection of Personal Data (the “Data Protection Law“). The information we collect for the purposes listed below in Section 2 may include the following:
-          adınız, soyadınız,-          T.C. kimlik bilgileriniz, pasaport numaranız,-          doğum yeri ve tarihiniz,

–          cinsiyetiniz,

–          adresiniz,

–          telefon numaranız,

–          e-posta adresiniz,

–          Grup tarafından size özgülenen hasta protokol numaranız,

–          ödeme ve faturalama bilgileri gibi finansal verileriniz,

–          özel sağlık sigortası veya Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz,

–          Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finanse edilen hizmetler kapsamında biyometrik verileriniz,

–          laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, check-up bilgileriniz, reçete bilgileriniz dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sağlık verileriniz,

–          bizimle iletişim geçtiğiniz takdirde ses kaydınız,

–          hastanelerimizi ziyaretiniz sırasında kapalı devre kamera sistemi görüntü kaydınız,

–          otopark/vale hizmetinden faydalanmanız halinde araç plaka veriniz,

–          canakkale.anadoluhastaneleri.com web sitemizde yer alan online hizmetlerden faydalandığınızda paylaştığınız sağlık verileriniz ve kimlik bilgileriniz,

–          mlpcareobesitycenter.com ve mlpcareplasticsurgery.com web sitelerini ziyaretiniz sırasında toplanan kimlik bilgileriniz ve sağlık verileriniz,

–          e-posta, çağrı merkezi veya diğer sair kanallar ile bize ulaştığınızda paylaştığınız diğer verileriniz.

-          your name, surname,-          your Turkish Republic identity, passport number,-          your birth place and date,

–          your gender,

–          your postal address,

–          your telephone number,

–          your e-mail address,

–          patient protocol number assigned to you by the Group,

–          your financial data such as payment and invoice information,

–          your data related to private health insurance or Social Security Institution,

–          biometric data within the scope of services financed by the Social Security Institution,

–          your health data including but not limited to laboratory results, test results, medical examination results, check-up details, prescription information,

–          your voice record when you contact us,

–          CCTV image during your visits to the Group’s hospitals,

–          your vehicle plate information when you use car park or valet services,

–          identity information and health data disclosed by you when you use online services on our website canakkale.anadoluhastaneleri.com,

–          identity information and health data collected during your visit to websites mlpcareobesitycenter.com and mlpcareplasticsurgery.com,

–          other information shared by you when you contact us through e-mail, call center or other channels.

2.       Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları 2.       Processing Purposes of Your Personal Data
 
Bizden almakta olduğunuz hizmetler kapsamında topladığımız kişisel veriler, aşağıdakilerin de arasında yer aldığı çeşitli amaçlar dahilinde işlenmektedir: We process your personal data collected within the scope of services provided to you for certain purposes including the purposes laid out below:
a.       3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme; a.       fulfilling our legal obligations arising from the Fundamental Law No. 3359 on Health Services, Decree-Law No. 663 on Organization and Duties of Ministry of Health and Affiliated Institutions, Private Hospitals Regulation, Regulation on Processing and Protecting the Privacy of Personal Health Data and other relevant legislation,
b.      kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi; b.      protecting public health, preventive medicine, medical diagnosis, medical treatment and care or for planning, management or financing of health services;
c.       randevu aldığını takdirde randevunuza ilişkin size bilgi sağlama; c.       informing you on your appointment when you request an appointment;
d.      Grup’un iç işleyişini planlanma ve yönetme, d.      internal planning and management of the Group
e.      hizmetlerimizi geliştirmek amacıyla analiz yapma; e.      conduct analysis to develop our services,
f.        faturalandırma yapılması; f.        invoicing;
g.       kimliğinizin doğrulanması; g.       confirming your identity;
h.      anlaşmalı kurumlarla ilişkinizin doğrulanması; h.      confirming your relations with contracted institutions;
i.         uygulanan mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerine yanıt verme; i.         responding to requests of the Ministry of Health and other public organizations and institutions;
j.        hizmetlerimize ilişkin soru veya şikayetlerinize yanıt verme; j.        responding to your requests and complaints with regard to our services;
k.       sunduğumuz hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme; k.       analyzing your use of healthcare services to develop our services;
l.         Grup’un iç politika ve prensiplerine uyum sağlama; l.         complying with the Group’s internal policy and principles;
m.    sağlık hizmetleri almanızı takiben hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve hasta memnuniyetinin artırılması; m.    conducting patient satisfaction surveys after provision of services and increasing patient satisfaction;
n.      hizmetlerimize ilişkin olarak bilgilendirme amacıyla sizinle iletişime geçilmesi; n.      contacting you for informatory purposes related to our services;
o.      ilaç veya tıbbi cihaz temini. o.      provision of medicines or medical devices.
Bununla birlikte, kişisel verileriniz yukarıda sayılan faaliyetler ve ilgili mevzuatın gerektirdiği haller haricinde hiçbir şekilde ticari bir amaçla kullanılmayacaktır. We will not, however, use your personal data for any commercial purpose, except as required by the activities listed above and the relevant legislation.
3.       Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Kişi ve Kuruluşlar 3.       Persons to Whom Your Personal Data Can be Transferred
 
KVKK ve ilgili sağlık mevzuatı uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, kişisel verilerinizi yukarıda Bölüm 2’de yer alan amaçlar doğrultusunda; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar; özel sigorta şirketleri; doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı hissedarlarımız, bağlı ortaklıklarımız ve/veya iştiraklerimiz; grup şirketlerimiz; denetçiler; danışmanlar; iş ortakları; faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişilere aktarabiliriz. By taking all technical and administrative security measures to ensure appropriate level of security in accordance with the Data Protection Law and the relevant healthcare legislation, for the purposes detailed in the above Section 2, we may share your personal data with institutions and organizations authorized in accordance with the provisions of the Fundamental Law No. 3359 on Health Services, Decree-Law No. 663 on Organization and Duties of Ministry of Health and Affiliated Institutions, Private Hospitals Regulation, Regulation on Processing and Protecting the Privacy of Personal Health Data and other relevant legislation; private insurance companies; our direct/indirect domestic/cross-border shareholders, affiliates and/or subsidiaries; our group companies; auditors; consultants; business partners and other third persons that we cooperate with and purchase contractual services from to conduct our operations.
4.       Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 4.       Method and Legal Grounds of Personal Data Collection
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar kapsamında ve Grup’un sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla toplanır. Your personal data can be collected verbally, in writing or electronically for the purposes detailed above and with a view to complying with the Group’s contractual and legal obligations.
5.       Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız 5.       Your Rights
Kişisel verilerinizin Şirket tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlendiği ölçüde KVKK’nın 11. maddesi gereği, aşağıda yer alan “KVKK Erişim/ Bilgi Talep Formu”nu doldurup Barbaros Mahallesi, Troya Cd. No:8, 17020 Çanakkale Merkez/Çanakkale adresine elden teslim ederek veya noter kanalıyla göndererek kişisel verilerinizin; In accordance with Article 11 of the Data Protection Law, to the extent that your data is processed by the Company as data controller, you may resort to your rights listed below by filling out “Access/ Information Request Form” and deliver in person or send through notary public to the address Barbaros Mahallesi, Troya Cd. No:8, 17020 Çanakkale Merkez/Çanakkale:
a)      herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; a)      ask whether any of your personal data is being processed;
b)      kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme; b)      request information with regard to the processing activities;
c)       kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme; c)       ask the purposes of the processing;
d)      kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme; d)      in the event your personal data is being shared with third persons within or outside the country, request information on such third persons;
e)      kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme; e)      request correction of the personal data if the data is processed incompletely or inaccurately;
f)       kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Grup’un söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme; f)       request the deletion or disposal of personal data if the reasons for the processing of the personal data no longer exist or if the Group has no legal grounds or legitimate interest to process such data;
g)      kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve; g)      object to negative consequences that may occur as a result of the processing of personal data by automatic means; and
h)      kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz. h)      request indemnification if the you have incurred damages due to illegal processing of your personal data.
Şirket, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. The Company will respond to your requests found in the application as soon as possible and in 30 days at the latest free of charge. However, if the relevant process requires an additional cost, a charge specified in the tariff designated by the Personal Data Protection Board will be taken.

 

KVKK Erişim/ Bilgi Talep Formu                                   Access/ Information Request Form